header
cover

1 - Bayesian Regression Modeling with Inla
Wang, Xiaofeng   /   Ryan, Yu Yue   /   Faraway, Julian James

Cote : [75 WAN 20]