header
cover

1 - Automorphic forms and the Langlands program
Ji, Lizhen (1964-....) (Ed.)   /   Zheng, Zhu-Jun (Ed.)   /   Yau, Shing-Tung (1949-....) (Ed.)   /   Liu, Kefeng (1965-....) (Ed.)

Cote : [30 JI-LIZ 10]

cover

2 - Cohomology of groups and algebraic K-theory
Ji, Lizhen (1964-....) (Ed.)   /   Liu, Kefeng (Ed.)   /   Yau, Shing-Tung (1949-....) (Ed.)

Cote : [20 JI-LIZ 10]