header
cover

1 - Algebraic Geometry II
Mumford, David (1937-....)   /   Oda, Tadao

Cote : [18 MUM 15]

cover

2 - Value distribution theory
Sario, Leo (1916-2009)   /   Noshiro, Kiyoshi (1906-....)   /   Kuroda, Tadashi (1926-....) (Collab.)   /   Matsumoto, Kikuji (Collab.)   /   Nakai, Mitsuru (1933-....) (Collab.)

Cote : [45 SAR 66]

cover

3 - Value distribution theory
Sario, Leo (1916-2009)   /   Noshiro, Kiyoshi (1906-....)   /   Kuroda, Tadashi (1926-....) (Collab.)   /   Matsumoto, Kikuji   /   Nakai, Mitsuru (1933-....)

Cote : [45 SAR 66]