header
cover

1 - Geometric theory of algebraic space curves
Abhyankar, Shreeram Shankar (1930-....)   /   Sathaye, Avinash Madhav (1948-....)

Cote : [18 ABH 74]