header
cover

1 - Nonlinear time series : nonparametric and parametric methods
Fan, Jianquing   /   Yao, Qiwei

Cote : [72 FAN 03]